Ulva kvarn

Fastighetsrätt och fastighetsfel

Uppsala kommun bryter uppsåtligt mot svensk fastighetsrätt

En helt surrealistisk historia om hur en kommunal myndighet sätter sig över lag och rätt och tillämpar metoder värdiga en banan-republik.

Uppsala kommuns lilla scam;

 1. Ignorera förrättningskartans rättsliga status
 2. Förvanska tomtgränserna på registerkartan
 3. Låtsas att registerkartan har större juridisk tyngd än förrättningskartan
 4. Stapla (dåliga och lätt genomskådbara) lögner ovanpå varandra för att hävda registerkartans korrekthet
 5. Kräv oss fastighetsägare på hundratusentals kronor för att “rätta till”
 6. Profit!

Varje punkt i sig ovan handlar om direkta tjänstefel och/eller lagbrott. Detta låter naturligtvis helt orimligt och absolut inget man skulle förväntas se inom svensk myndighetsutövan? Jag måste väl ändå överdriva lite nu..?! Läs i så fall vidare. Du kommer bli både förvånad och chockad. Jag är.

Kapitel 1 - Bygglovet

Den 22 februari 2017 fattade bygglovshandläggare Jessica Helander vid Uppsala kommun beslut om bygglov till Jenny Nedemark & Andreas Andersson vilka köpt granntomten (Forkarby 25:1) för ett tag sedan. Tyvärr hade handläggaren begått ett litet misstag - hon hade utgått från en karta som inte riktigt stämmer överens med verkligheten. I stället för att använda sig av den rättsligt gällande kartan, förrättningskartan, hade hon använt sig av kommunens översiktskarta över fastighetsgränser, den så kallade registerkartan. Denna karta är inte menad att användas för detta, speciellt som den i vårt fall här är förskjuten med cirka 5 meter relativt hur saker ser ut i verkligheten - dvs så som förrättningskartan visar.

Det olyckliga var att jag redan innan bygglovet klubbades hade påtalat detta för bygglovshandläggaren.

Kapitel 2 - Skadan

Fem meter kanske kan låta lite futtigt att bråka om? Problemet är att med ett fel på fem meter, kommer en hel drös av husen här ute att stå på två olika tomter då de skulle genomkorsas av gränser. Jag skulle dessutom bli av med min vattenbrunn! Det fåniga är att granntomten skulle även den bli av med sin vattenbrunn i sin tur till nästa granne, och så vidare. En domino-effekt av fel. Paret som skulle till att bygga hade dessutom ritat in sin uppfart i hela sin bredd på min tomt - allt genomklubbat i bygglovet! Det faktum att det är en meter skillnad i markhöjd mellan våra två tomter hade tänkt lösas med fyllmassor?! Som tur är visar ju detta hur uppenbart felet är, vilket gör det desto enklare att rätta till … skulle man kunna ha trott.

Kapitel 3 - Kartan, verkligheten och kommunen

Det är väldigt enkelt att visa att förrättningskartan och verkligheten stämmer överens - och lika lätt att visa att kommunens registerkarta inte gör det. Den vita kartan är den enda rättsligt gällande kartan, förrättningskartan från 1928. Den är inpassad ovanpå kommunens registerkarta med svarta gränser och tillhörande fotografi. Det krävs inga större kunskaper i lantmäteri för att inse tomtgränser inte systematiskt skär genom hus i onödan. :-)

 • Vit = Rättsligt gällande förrättningskarta från 1928
 • Svart = Kommunens registerkarta avsedd som översikt

Notera att det inte finns någon konflikt här mellan den vita förrättningskartan och verkligheten, de stämmer mycket bra överens vad gäller gränser, staket, plank, häckar, diken, slänter, markrör, hus och så vidare. Speciellt om man jämför med registerkartan i svart.

Kapitel 4 - Uppsala kommuns lantmäterimyndighet

Så jag kontaktade Uppsala kommuns lantmäterimyndighet. För Uppsala är det så att det är kommunen själva som bestämmer över registerkartan, inte det statliga Lantmäteriet. Jag tyckte att även om registerkartan inte har någon rättslig verkan, kunde det vara praktiskt om den rättades upp, så att liknande misstag (?) som detta inte skulle återupprepas.

Jag kontaktade kommunens lantmäterimyndighet med ett litet mail som förklarade saken. Skickade med kartan ovan för att tydliggöra det hela bortom allt tvivel. Efter ett par dagar dök det upp ett svar från lantmäteriingenjör Marcus Säll från kommunens lantmäterimyndighet. Efter en kort korrespondens stod det helt tydligt - Marcus ansåg att registerkartan såg jättebra ut!

On 03/13/2017 11:24 AM, Säll Marcus wrote:

Hej, du hade en fråga om digitala registerkartan vid Ulva rörande fastigheterna Forkarby 30:3 m fl.

Jag tittade lite på det, passade bl a in 1928 års förrättningskarta och kommer till den slutsatsen att fastigheterna ligger ganska bra i registerkartan.

Jag tappade fullkomligt hakan. Vad hade han använt för referenspunkter när han passat in kartan? Omöjligen husen, eftersom de genomskärs av registerkartans gränser. Ån? Knappast det heller, eftersom det bara är min tomt som gränsar Fyrisån på förrättningskartan, och å-kanten flyttades 1963 när de schaktade tomten för bygga det huset jag bor i. Plus, en å kan möjligen inte erodera iväg under de 90 år som gått? Så jag måste bara fråga. Svaret kom vändande;

Date: Mon, 13 Mar 2017 12:10:35 +0000
From: Säll Marcus <marcus.sall@uppsala.se>
To: Mikael Q <kuisma@ping.se>

Hej, jag har använt Fyrisån och byggnader vid min inpassning. Således finns inget följdfel från registerkartan i min inpassning.

Nej. Inte en möjlighet. Nu börjar jag fundera på om det finns något uppsåt med i bilden. Dels används fel karta för bygglov, dels påstår kommunen denna karta som inte skulle ha använts i första vändan, att den stämmer bättre än den kartan som borde använts. Inkompetens? Jäv? Hög svansföring? Dålig dag? Jag förstår ingenting alls. Men en enskild handläggare kan göra fel - så det är bäst att höra med chefen för myndigheten. Ett mail till författas där jag för säkerhets skull tar med konversationen med Marcus.

Kapitel 5 - Chefen för kommunens lantmäterimyndighet

Det går en vecka. Sedan ringer en Mikael Odervång upp, avdelningschef för Uppsala kommuns lantmäterimyndighet, måndagen den 20 mars.

Han bekräftar att allt Marcus Säll sagt är myndighetens officiella ståndpunkt.

Lika frågande som när jag pratade med Marcus, bad jag Mikael Odervång förtydliga. Hur kan en så uppenbart misspassande inpassning av kartan anses vara bättre än den som får karta och verklighet att stämma överens…? Vilka referenspunkter har använts? Utöver att upprepa vad Marcus redan sagt hade han ett par nya intressanta tillägg;

- Vi har använt kvarnhuset som referens vid inpassningen, och det lär inte ha flyttat på sig.

Nej, det har det knappast. Problemet är bara att den enda rättsligt gällande kartan som kan inpassas är förrättningskartan, och där finns inte kvarnhuset utsatt. “- Vi har andra kartor” löd svaret snabbt, utan att dessa preciserades närmare. Det hade varit intressant att höra, eftersom det enda som har rättsverkan är just förrättningskartan.

Inget kvarnhus på förrättningskartan nej …

- Vi har också använt ditt hus på Forkarby 30:3 som referenspunkt.

Intressant det med, eftersom huset på förrättningskartan fanns där 1928, men mitt hus byggdes 1963 - och inte på samma plats. Snälla titta efter, det har ju inte ens samma form eller storlek. Nu blir jag nästan lite förolämpad och tycker han kan i alla fall försöka anstränga sig en liten smula.

Jag reflekterar över att ingen gång kommer minsta tvivel från myndigheten att registerkartan möjligen kanske eventuellt skulle kunna vara något lite felaktig eventuellt. Allt handlar bara om att visa hur rätt och riktig den är. Inte ens när jag påtalar de uppenbara felaktigheterna här vilka staplats på hög, hör jag minsta antydan till tvivel på registerkartans förträfflighet. Jag föreställer mig att när ett ärende av denna typ inkommer, borde man med ett öppet sinne undersöka saken. Ja, om man inte redan är väl medveten om felet redan, förstås.

Det är också intressant att veta att trots det påstås att ingen som helst kommunikation har skett mellan lantmäterimyndigheten och bygglovsavdelningen så gör de båda allvarliga fel vilka båda samverkar för detta resultat. Det hade räckt med att ena av de två gjort rätt, och felet hade varit mest av kosmetisk natur. Som nu däremot blir det hela ett cirkelresonemang som inte går att lösa. Jag överklagar bygglovet med avseende på att fel gränser använts. Detta avslås med hänvisning att gränser inte har med bygglovet att göra, och hänvisar till kommunens Lantmäteri. De i sin tur, svär sig helt fria från allt vad bygglov heter och vilka gränser där använts, varpå de pekar finger tillbaka. Att de båda är olika avdelningar inom samma kommun gör inte saken bättre. Det ser ut som kommunen tagit strategin från Lindomefallet.

Vid det här laget börjar jag bli lätt paranoid.

Oderwrong.. förlåt, Odervång återkom också gång på gång att gränserna i förrättningskartan inte är lagligt bestämda, eftersom det är så kallade “avsöndringar”. Det är en enklare form av förrättning som var vanlig fram till slutet av 1800-talet. Jag kontrade lika många gånger att detta var ointressant då dessa avsöndringar alla låg inklämda mellan de lagligt bestämda fastigheterna Forkarby 30:1 (B på kartan) och 30:3 (C ovan) och att med en korrekt inpassning kommer samtliga gränser falla på plats och stämma med verkligheten. Speciellt den i bygglovet problematiska gränsen mot 30:3 är dessutom verkligen lagligt bestämd via förrättning. Detta gjorde dock inte att Mikael Odervång upphörde med detta argument utan upprepade det ytterligare ett antal gånger. Kanske är det så att han tror att om man upprepar något tillräckligt många gånger, kommer det att uppfattas som sanning..? Det verkar onekligen vara lantmäterimyndighetens metod i det här ärendet;

“Make the lie big, make it simple, keep saying it, and eventually they will believe it”

Vidare hade bygglovsavdelningen onekligen accepterat avsöndringarnas gränser - förutsatt de sammanföll med registerkartan och inte förrättningskartan.

Vid det här laget inser jag att kommunens lantmäterimyndighet inte kommer att rätta sin registerkarta och att det inte är någon idé att försöka. Den är hur som helst bara avsedd att vara en översiktskarta. De flesta punkter i den har en dokumenterad standardavvikelse på 4,5 meter och kartan får för min del egentligen vara hur fel som helst - bara den inte tilldelas rättslig status som här gjorts.

Kapitel 6 - Fler bevis

Jag letar fram fler kartor och fotografier för att styrka hur gränserna går, men det slår mig; felet är att lantmäterimyndigheten redan har bestämt sig och avfärdat helt uppenbara bevis. När karta och verklighet är i överensstämmelse är kartan per definition korrekt - men detta är inte gott nog för Mikael Odervång och Uppsala kommuns lantmäterimyndighet. Det betyder att inga sakliga fakta kommer vara goda nog. Frågan är då - vad är? Eller kanske mer adekvat; vad var?

Också intressant att den ekonomiska kartan från 1952 stämmer till skillnad från dagens moderna registerkarta. Mycket tydligare än så här kan det inte bli; dagens registerkarta stämmer varken med verkligheten eller äldre ekonomiska kartor.

Utsnitt Rikets Allmänna Kartverk ekonomiska karta 1952, blad J133–11H9j54

Nedan ses en dålig kopia av Uppsala kommuns registerkarta från 2006. Även om den har låg upplösning, går det att att utläsa två mycket viktiga saker;

 • Är i överensstämmelse med verkligheten och inte dagens registerkarta.
 • Uppsala kommun måste ha manipulerat registerkartan någon gång efter 2006.

HMK, Uppsala kommun, Sarah Håkansson, Akt 0380–2007/47

Läs om det där en gång till; Uppsala kommuns registerkarta var korrekt år 2006!

Till sist den ekonomiska kartan så som den såg ut 1947. Den är samstämmig de övriga kartorna ovan, men i hög upplösning som omväxling.

Forkarby-Ulva-avloppsföretag 1947 i Bälinge socken Uppsala; upprättat vid
laga syneförrättning år 1947 av Filip Olsson, Statens lantbruksingenjör

Slutsats
Dessa kartor ovan visar med all önskad tydlighet att dagens registerkarta ett falsifikat som inte överensstämmer med historiska kartor, och att förvanskningen av kartdatat måste ha skett någon gång efter 2006.

Då detta kartmaterial är officiella kartor som naturligtvis står till kommunens lantmäterimyndighet till förfogande, är det också helt uppenbart att Mikael Odervång varit väl medveten om att dagens registerkarta är felaktig. Han hade själv hänvisat till “andra kartor”, men det har inte gått att frambringa en enda karta som styrker de gränser han hävdar utöver dagens här visat förvanskade registerkarta.

Dessa kartor som gällt i alla tider — saknar helt plötsligt allt värde i kommunens ögon.

Kapitel 7 - Ett erbjudande jag kan tacka nej till …

Torsdagen den 23 mars återkom Mikael Odervång per telefon. Denna gång hade han helt bytt strategi. Nu heter det att förrättningskartans inpassning mycket väl kunde vara riktig, men registerkartan lika gärna den kan vara den som är korrekt. Det enda sättet att avgöra det, sägs vara att beställa en fastighetsbestämning. För ett så stort uppdrag som detta skulle det inte gå att ge någon prisuppskattning, varpå han i nästa andetag nämner summan 100 000:-

Så för att summera;

 • Vi har en rättsligt gällande förrättningskarta som överensstämmer med både verkligheten och äldre ekonomiska kartor. Uppsala kommun väljer att ignorera denna förrättningskarta i direkt strid mot svensk fastighetsrätt.
 • För våra 100 000:- kan kommunen fastslå/rätta/bestämma sin registerkarta, vilken saknar all rättslig vikt och inte får användas så som kommunen här har tillämpat den.
 • Bestämningen sker av en myndighet som systematiskt, okritiskt och med direkt vilseledande metoder hävdat registerkartans korrekthet framför förrättningskartan, varför jag inte kan dra annan slutsats än att det är den uppenbart felaktiga registerkartan kommunen med största sannolikhet avser att fastslå.

Tack, men nej tack. Inte idag.

Dessutom — även om en bestämning görs; vad skyddar oss mot att kommunen kör samma trick igen i framtiden? Åter igen förvanskar registerkartan så den inte överensstämmer med historiska kartor och åter igen kräver en fastighetsbestämning? “Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me.”

Kapitel 8 - Fastighetsbestämning

Uppsala kommuns lantmäterimyndighet står fast vid att kräva en fastighetsbestämning för att utröna fastighetsgränserna - de gränser vilka de själva manipulerat i registerkartan. Denna bestämning beräknas gå på runt 50 000 till 100 000:- … men notera, per tomt! Även om ägarna till den tomten som ska byggas på här ovan gör denna fastighetsbestämning, lämnar det öppet för kommunen att köra samma scam nästa gång någon annan tänker bygga på godtycklig tomt av de som kartorna här ovan täcker in.

Jag bestrider att en fastighetsbestämning alls skall utföras;

Subject: Re: SV: Angående telefonmeddelande
Date: Wed, 26 Apr 2017 20:58:46 +0200
From: Mikael Q <kuisma@ping.se>
To: Sundqvist Kristofer <Kristofer.Sundqvist@uppsala.se>

Hej Kristofer,

Det finns inga tvetydigheter vad gäller våra fastighetsgränser här att bestämma.

Förrättningskartan från 1928 (bilaga1) kan enkelt inpassas så att den överensstämmer med verkligheten (vita markeringar i bilaga2). Denna inpassning är också i överensstämmelse med Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta 1952 blad J133–11H9j54 (bilaga3). Att dagens registerkarta (svart i bilaga2) är ett fabrikat som inte överensstämmer med något av ovan, är inget som kan motivera en fastighetsbestämning utan enbart motiverar en upprättning av er databas.

Att Uppsala kommun, så väl bygglovsavledningen så som Uppsala kommuns lantmäterimyndighet, väljer att inte respektera denna förrättningskarta motiverar inte heller det en fastighetsbestämning.

Att fabricera en felaktig registerkarta och sedan för att bevilja bygglov kräva kostsamma bestämningar där inga tvetydigheter tidigare funnits, skulle snarare kunna liknas vid utpressning.

Med vänlig hälsning,
Mikael Kuisma

När jag pratar med grannarna hör jag att kommunens lantmätare gått ut och lobbat för att även de ska låta göra en bestämning samtidigt, eftersom “det blir billigare så” …

-Utpressning, sa Bill.
-Bedrägeri, sa Bull.

Kan det vara så att Uppsala kommuns lantmäterimyndighet är en egen resultatenhet med krav på att uppvisa ekonomisk vinst? Just sayin’ …

Mailet ovan ignorerades fullständigt. Inget svar och fredag eftermiddag 28 april kryllar det av lantmätare i gula västar i trädgården. Uppenbart att de inte har någon större arbetsbelastning eller längre kö på ärendena.

Tisdagen den 2:a maj återkom Kristofer och bekräftade ovan brev hade kommit fram och att mina synpunkter hade lagts till ärendet.


Spännande fortsättning följer …


Mina kontaktuppgifter
Mikael Kuisma
Ulva kvarn 29
75593 Uppsala

E-post kuisma@ping.seSidan senast uppdaterad 2017-05-05 07:12